Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Биљана Ђорић

Др Биљана Ђорић
Доцент
Ужа научна област: Методика информатичког образовања
Катедра за друштвено-хуманистичке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-719

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 226

 biljana.djoric@ftn.kg.ac.rs

ПРЕДМЕТИ

Методика технике и информатике (ИАС ТИ)

Докимологија (ИАС ТИ, МАС ПН )

Стручна школска пракса 1,2,3 (ИАС ТИ, МАС ПН)

Примена рачунара у графици 1 (ОСС ОИД)

Увод у Информационе технологије (ОСС ИТ)

Рачунарска конструкција 1 (ОСС ОИД)

Оцењивање у електронском учењу (МАС ПН)

Методички практикум из компјутерске графике (МАС ПН)

Инструкциони дизајн и развој електронских курсева (МАС ПН)

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Биљана Ђорић (Кузмановић) је рођена 23. децембра 1990. године у Чачку у коме је завршила Основну школу „Др Драгиша Мишовић“, а потом и Машинско–саобраћајну школу – образовни профил: машински техничар за компјутерско конструисање.

Живи и ради у Чачку.

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ И РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ

Прву годину петогодишњих Интегрисаних академских студија техника и информатика уписала је школске 2009/2010. године на Техничком факултету (Факултету техничких наука у Чачку), Универзитета у Крагујевцу. Студије је завршила 4. јула 2014. године одбранивши са оценом 10 (десет) мастер рад из предмета Докимологија на тему „Саморегулација учења и школска успешност“, чиме је стекла звање мастер професор технике и информатике. У току студија је остварила просечну оцену 8,84 (осам и 84/100).

Мастер академске студије техника и информатика за електронско учење на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, које је уписала школске 2014/2015. године завршила је јула 2016. године одбранивши са оценом 10 (десет) мастер рад из предмета Инструкциони дизајн и развој е-курсева на тему "Имплементација теорија учења у дизајну е-курсева". У току студија је остварила просечну оцену 10 (десет).

Школске 2015/2016. године уписала је Докторске академске студије методика разредне наставе информатике на Педагошком факултету у Сомбору, Универзитет у Новом Саду. Докторске студије завршила је августа 2020. године одбранивши докторску дисертацију на тему "Модели примене апликативног софтвера у основној школи и образовању будућих учитеља".

Поред знања и вештина из области информационих технологија које је развијала у оквиру студија, користи софтвер за статистичку обраду података SPSS.

Посебна професионална интересовања: психологија учења, образовна технологија, инклузивно образовање, докимологија, инструкциони дизајн.

Страни језици: енглески језик.

Ангажовања:

 • Од октобра месеца 2014. године ангажована је на Факултету техничких наука у Чачку  као стручни сарадник на Катедри за педагошко-техничке науке;
 • Од фебруара 2015. ангажована је као сарадник у настави;
 • Јануара 2016. године изабрана је у звање асистента за ужу научну област Методика; 
 • Октобра 2021. изабрана је у звање доцента за ужу научну област Методика информатичког образовања.

​ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ

 • 2018. је учесник националног пројекта "Оснаживање компетенција студената – мастер професора технике и информатике за предузетничко образовање и подршку професионалном развоју ученика (МПТИПоПр)" у оквиру програмске активности "Развој високог образовања". Носилац пројекта је Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу.
 • Од 2018. године учесник националног пројекта пројекта под називом "Учење и настава - проблеми, циљеви и перспективе" (Педагошки факултет Ужице, Универзитет у Крагујевцу,  OI 179026);
 • Од 2020. пројекат који финансира МПНТР, а чији је носилац Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, број: (2020: 451-03-68/2020-14/200132, 2021: 451-03-68/2021-14/200132, 2022: 451-03-68/2022-14/200132, 2023: 451-03-47/2023-01/200132);
 • ERASMUS+ пројекат партенрста за сарадњу у области високог образовања projekta Enhancing digital and psychological resilience through peer networking in the online environment in times of crises, DigiPsyRes 2021-1-RS01-KA220-HED000032204координатор University of Kragujevac (15.12.2021-15.12.2024) DigiPsyRes - official site  Social media accounts:  https://www.instagram.com/digipsyres      https://www.facebook.com/digipsyres2022

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ - УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА, КОМИСИЈАМА, УСАВРШАВАЊА

​Учешће у акредитацијама студијских програма и телима Факултета:

 • Учешће у изради акредитационе документације за студијски програм ОСС Одевно инжењерство и дизајн;
 • Учешће у изради акредитационе документације за студијски програм ОСС Информационе технологије;
 • Члан Комисије за обезбеђење квалитета на Факултету техничких наука у Чачку (од новембра 2021. године);
 • Члан Савета Факултета техничких наука у Чачку

Рецезентске активности:

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Радови у међународним часописима

 1. Кузмановић, Б. и Вучетић, М. (2015). Саморегулација учења из перспективе ученика и њена повезаност са школским успехом. Настава и васпитање, 64(2), 269-283. (М24)
 2. Lambić, D., Đorić, B., & Ivakić, S. (2021). Investigating the effect of the use of code.org on younger elementary school students’ attitudes towards programming, Behaviour & Information Technology, 40(16), 1784-1795. DOI: 10.1080/0144929X.2020.1781931 (M22)
 3. Đorić, B., Lambić, D. & Jovanović, Ž. (2021). The Use of Different Simulations and Different Types of Feedback and Students’ Academic Performance in Physics. Research in Science Education, 51, 1437-1457. https://doi.org/10.1007/s11165-019-9858-4 (M21)

Радови у националним часописима

 1. Папић, M. Ж., Алексић, В., Кузмановић, Б. (2015). Примена информационо-комуникационих технологија у образовању. Учење и настава, 1(3), 587-602. (М53)
 2. Papić, M. Ž., Aleksić, V., Kuzmanović, B., Papić, M. (2015). Primjena mapa uma i konceptualnih  mapa u nastavnom procesu. Vaspitanje i obrazovanje, XL(3), 13-25. (М52)
 3. Kuzmanović, B. i Papić, M.Ž. (2017). Mogućnosti primene Web 2.0 alata u obrazovanju. Pedagogija, 72(2), 127-138. (M51)
 4. Makljenović, S., Kuzmanović, B. i Papić, Ž. (2017). Stavovi učenika mašinske struke prema školi i nastavi, Pedagogija, 72(4), 456-468. ISSN 0031-3807. (M51)
 5. Kuzmanović, B. i Lambić, D. (2017). Analiza mogućnosti primene virtulenih/udaljenih laboratorija u obrazovanju. Norma, XXII (2), 209-221. (M52)
 6. Đorić, B., Blagojević, M. & Papić, M. (2020). Cheating in Academic Context - Associations with Study Area, Study Year and Country. Uzdanica, 17(1), 195-212. http://doi.fil.bg.ac.rs/volume.php?pt=journals&issue=uzdanica-2020-17-1&i=12(M51)

Радови на међународним скуповима штампани у целини (М33)

 1. Bjekić, D., Vučetić, M. i Kuzmanović, B. (2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016, pp. (344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 371.14+378.126]:62).
 2. Kuzmanović, B., Blagojević, M. & Vujičić, M. (2016). Learnig styles of students of different professions. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016, pp. (334-343), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 37.042-057.875).
 3. Blagojević, M. & Kuzmanović, B. (2016). Text processing in analysis of students' attitudes. In M. Pardanjac (ed.). VII international conference on Information Technology and Development of Education - ITRO 2016. Proceedings of papers, pp. (97-99), Zrenjanin: Technical Faculty "Mihajlo Pupin".
 4. Papić, M. Papić, M. Ž.,  Kuzmanović, B. Aleksić, V.  (2016). Educational system in Serbia. Interantional Conference Education, Science, Economics and Technologies, 23th-24th June 2016, Burgas, 22-29. ISBN:13126121
 5. Blagojević, M., Kuzmanović, B. i Papić, M. (2017). Preferable e-learning Tools - an Action research. In D. Glušac (ed.). International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2017. Proceedings of papers, pp.(76-79), Zrenjanin: Tehnical Faculty "Mihajlo Pupin"
 6. Blagojević, M., Kuzmanović, B. & Papić, M. (2017). Differences of learning styles between IT and students of other study programs. International scientific conference Unitech 2017 (17-18 November), Proceedings, Volume 4 (pp. 284-287). Gabrovo, Bulgaria. ISSN 1313-230X
 7. Kuzmanović, B., Blagojević, M. & Papić, M. (2017). Questionnaire validation on example of planing and evaluation of hybrid learning courses. International scientific conference Unitech 2017(17-18 November), Proceedings, Volume 4 (pp. 280-283), Gabrovo, Bulgaria. ISSN 1313-230X
 8. Bjekić, D., Stojković, M., Zlatić, L., & Kuzmanović, B. (2017b). Communication literacy of practicing and student teachers: Review of research in regional journal. In E. D´Angelo Menéndez & L. Benítez Sastre (eds/coor.). Working together to encourage equity through literacy communities: a challenge of the 21st century. Minute Book (pp. 1465-1478). Madrid: Complutense University of Madrid. ISBN 978-84-697-7919-4 (M33)
 9. Đorić, B., Lambić, D. & Jovanović, Ž. (2018). Educational software for learning psychics - combination of simulations and formative assessment. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2018, pp. (47-51), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 004.4:53).
 10. Milovanović, S., Kićanović, N., Dunjić-Mandić, K. & Đorić, B. (2018). Grammar School Graduates’ Professional Decision-Making and Higher Education Orientation. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2018, pp. (105-113), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 371.132:373.5).
 11. Đorić, B. (2018). Uloga jezka, učenja putem otkrića i upotrebe IKT u razvoju naučne pismenosti, u Marinković, S. (ur.). Zbornik radova "Jezik, kultura i obrazovanje", Užice: Pedagoški fakultet (str. 179-188).
 12. Ђорић, Б. (2019). Компетенције за оцењивање актуелних и будућих наставника, у Маринковић, с. (ур.). Зборник радова "Наука, настава, учење - проблеми и перспективе", Ужице: Педагошки факултет (стр. 219-234).
 13. Papić, M., Đorić, B. & Blagojević, M. (2020). The Use of Anglicisms in Speaking and Writing Among IT Students. 8th International Scientific Conference and Informatics in Education. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2020, pp. (83-87), Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, 18-20th September, UDC: 37:004
 14. Đorić, B. & Lambić, D. (2020). Qualitative Analysis of Problem-Solving Process in the Filed of Programming in Primary Education. 8th International Scientific Conference and Informatics in Education. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2020, pp. (244-250), Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, 18-20th September, UDC: 371.214:004
 15. Ђорић, Б. (2020). Заступљеност теорија учења у дизајну електронских курсева у конктексту високог образовања. у Маринковић, с. (ур.). Зборник радова "Наука и настава у васпитно-образовном контексту", Ужице: Педагошки факултет (стр. 147-164).
 16. Đorić, B., Blagojević, M. Papić, M.  & Stanković, N. (2020). Students’ attitudes regarding online learning during Covid-19 pandemic, Information Technology and Development of Education – ITRO 2020, Proceedings, pp. 157-160, ISBN: 978-86-7672-341-6, 20th of October 2020, Technical Faculty „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Republic of Serbia
 17. Đorić, B. & Stojković, M. (2021). Professional orientation of high school graduates – what is the position of the mechanical engineering? In J. Baralić (ed.). Proceedings „38. International Conference on Production Engineering-Serbia 2021(ICPE-S2021)“ (pp. 312–316). Čačak, Serbia: Faculty of Technical Sciences. ISBN 978-86-7776-252-0.
 18. Stojković, M., Bjekić, D., & Đorić, B. (2022). University teachers’ perception of online distance teaching during the COVID pandemic. In I. Janković & N. Ćirović (Eds.). Psychology in the Function of the Well-being of the Individual ans Society. International Thematic Proceedia 17th International Conference Days of Applied Psychology 2022 (pp. 127–142). Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-601-7
 19. Radovic Firat, A., Đorić, B., & Petrović, V. M. (2022). Exploring ESP learners’ self-efficacy of writing skills in IT context. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2022 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education 2022  (pp. 384-390), 16-18th September, Čačak: University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences.
 20. Krsmanović, I., Tica, L., Đorić, B. & Gojgić, N. (2022). Social Presence and Satisfaction in an ESP context during Emergency Remote Language Teaching. In D. Buljan Barbača & M. Miletić (Eds.). Conference Proceedings „International Conference CIET 2022“, Valencia, Spain (pp. 443-455). Split, Croatia: University of Split. ISBN: 978-953-7220-70-9 Dostupno na https://ciet.oss.unist.hr/sites/default/files/CIET%202022%20PROCEEDINGS%20FINAL.pdf
 21. Milošević, M. & Đorić, B. (2023). Rebuilding Stronger: Students' Digital Resilience in the Post-Pandemic Era. E-Learning 2023 (Proceedings). The 14th International Conference on E-Learning, (pp. 78-85), Belgrade: Metropolitan University

Радови на међународним скуповима штампани у изводу (М34)

 1. Bjekić, D., Vučetić, M. Kuzmanović, B., i  Zlatić, L. (2015). The role of teacher-mentors for student school practice in evaluation of university curricula for teacher education, 11th International Conference Days of Applied Psychology, 25th-26th. 2015. godine, Book of Abstract, Nis: Faculty of Philosophy, page 11.
 2. Stojković, M., Bjekić, D., & Kuzmanović, B. (2016). University Curricula for Initial Teacher Education in Serbia, Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2016 Conference "Teacher Education from a Global Perspective", May 19-21, 2016, Vallete, Malta: Faculty of Education, University of Malta, TEPE Network;  Programme, parallel Session 1A, Theme 1 "Initial Teacher Education in Europe and in a Global World" (pp. 4).
 3. Bjekić, D., Stojković, M., Zlatić, L., & Kuzmanović, B. (2017a). Communication literacy of practicing teachers and student-teachers, 20th European conference on literacy, Madrid Spain, July 3-6, 2017, Complutense University,  Conference programme pp. 89, http://aelemadrid2017.com/wp-content/uploads/2016/06/C-Programa-CONFERENCIA.pdfe-book of abstracts (Thursday, 6 July - from 11.15 a.m. to 12:30 p.m. Posters Session 5)  (M34)
 4. Bjekić, D., Stojković, M., & Đorić, B. (2019). E-teacher between 2009 and 2019: ten years development of e-teaching. International Scientific Conference "Learning in Virtual Community 2019" // Internacia Scienca Konferenco: Learnado en Virtualaj Komunumoj" (part of the Kongreso "Esperanto kaj educado"), July 18-19, 2019, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In M. Stojković & R. Petrović (eds.) Book of Abstracts LVC (pp. 7-9). Čačak: Faculty of Technical Sciences. http://ftn.kg.ac.rs/konferencije/lvc2019/BookofAbstractsLVC_final.pdf 
 5. Stojković, M., Bjekić, D., & Đorić, B. (2021).University teachers’  perceptions of online distance teaching during the pandemic. In I. Janković & M. Spasić Šnelej (Eds.). 17th International Conference Days of Applied Psychology 2021: Psychology in the function of the well-being of the individual and society: Book of Abstracts (p. 38–39). Niš, Serbia (Septembar 24th-25th 2021): Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-573-7

 6. Krsmanović, I., Tica, L., Đorić, B. & Gojgić, N. (2022). Social Presence and Satisfaction in an ESP context during Emergency Remote Language Teaching. International Conference CIET 2022. Valencia, Spain. https://ciet.floridauniversitaria.es/book-of-abstracts/#4

Радови на међународним скуповима штампани у изводу (М63)

 1. Кузмановић, Б. (2014). Специфичности проверавања и оцењивања постигнућа ученика са дислексијом, 5. конференција са међународним учешћем “Техника и информатика у образовању“, 30-31. маја 2014. године, Зборник радова, Чачак: Факултет техничких наука, 462-467, (UDK: 37.015.3::616.89 [004.43). (М63)
 2. Папић М., Кузмановић, Б., Алексић, В. Манојловић, Г. и Папић Ж. (2015). Предузетничко учење у настави предмета Техничко и информатичко образовање, 3. национална конференција са међународним учешћем „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, 25-27. септембра 2015. године, Зборник радова, Чачак: Факултет техничких наука, 391-398, (UDK: 275 377.4 :378.21).
 3. Папић, M. Ж., Алексић, В. и Кузмановић, Б..(2015). Доживотно учење и међународно призната уверења, 3. национална конференција са међународним учешћем „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, 25-27. септембра 2015. године, Зборник радова, Чачак: Факултет техничких наука, 275-281, (UDK: 371.62 371:004).
 4. Papić M.Ž, Aleksić, V. i Kuzmanović, B. (2016). Informatičko obrazovanje u Srbiji i pojedinim evropskim državama. Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", 10-11. septembra 2016. godine, Zbornik radova, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 355-361.
 5. Bjekić, D., Stojković, M., Kuzmanović, B. i Rendulić, G. (2017). Preduzetničko obrazovanje uokvireno profesionalnim razvojem nastavnika, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017, (str. 17-30), Čačak. Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-211-7; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", Čačak, 8. i 9. april 2017.
 6. Kuzmanović, B., Papić, M. Ž. i Mijailović, S. (2017). Virtuelna  okruženja za učenje, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017, (str. 139-146), Čačak. Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-211-7; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", Čačak, 8. i 9. april 2017.
 7. Bjekić, D., Đorić, B., Damnjanović, M., i Stojković, M. (2019). Preduzetnička orijentacija maturanata. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP19 (str. 321-332). Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7776-233-8, UDK: 005.519.7
 8. Ђорић, Б., Бјекић, Д. и Стојковић, М. (2022). Интеракциона укљученост универзитетских е-наставника и квалитет е-наставе у реалном времену. IV конференција предметних дидактичара Србије "Информационе технологије, неминовност и/или потреба" (стр. 65-75), Зборник радова, 19.12.2021. године, Београд: Друштво предметних дидактичара.

Радови у монографији националног значаја (М45)

 1. Ђорић, Б. (2021). Настава у условима пандемије: класификација утицајних фактора на квалитет е-наставе и перцепцију задовољства. У. С. Маринковић (ур.) Наука, настава и учење у измењеном друштвеном контексту (стр. 245-262). Ужице: Педагошки факултет: DOI 10.46793/NNU21.245DJ ISBN 978-86-6191-068-5
 2. Ђорић, Б. (2022). Анализа ефеката примене различитих платформи за учење програмирања. У. С. Маринковић (ур.) Наука, настава и учење у измењеном друштвеном контексту (стр. 179-200). Ужице: Педагошки факултет. DOI 10.46793/NOIP.179Q 

Универзитетски приручници

 1. Bjekić, D, Stojković, M., Đorić, B., Damnjanović, M. i Aleksić, V. (2019). Priručnik za buduće nastavnike: o preduzetničkom obrazovanju i profesionalnom razvoju. Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7776-235-3
 2. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž., Stojković, M., Aleksić, V., i Đorić, B. (2019). Pedagoško-metodički priručnik: vodič za školsku praksu. Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7776-234-6    

Докторска дисертација

Ђорић, Б. (2020). "Модели примене апликативног софтвера у основној школи и образовању будућих учитеља". Докторска дисертација. Универзитет у Новом Саду: Педагошки факултет у Сомбору.

Остале публикације

     1. Дуњић-Мандић, К., Ђорић, Б., Миловановић, С. и Кићановић, Н. (2019). Професионална интересовања матураната гимназије. Годишњи извештај Гимназије у Чачку - извештај за школску 2018/2019. годину, Чачак.

 

Радови после избора у звање доцент (од октобра 2021)

 

Радови на међународним скуповима штампани у целини (М33)

 1. Đorić, B. & Stojković, M. (2021). Professional orientation of high school graduates – what is the position of the mechanical engineering? In J. Baralić (ed.). Proceedings „38. International Conference on Production Engineering-Serbia 2021(ICPE-S2021)“ (pp. 312–316). Čačak, Serbia: Faculty of Technical Sciences. ISBN 978-86-7776-252-0. 
 2. Stojković, M., Bjekić, D., & Đorić, B. (2022). University teachers’ perception of online distance teaching during the COVID pandemic. In I. Janković & N. Ćirović (Eds.). Psychology in the Function of the Well-being of the Individual ans Society. International Thematic Proceedia 17th International Conference Days of Applied Psychology 2022 (pp. 127–142). Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-601-7  https://doi.org/10.46630/dpp2022
 3. Radovic Firat, A., Đorić, B., & Petrović, V. M. (2022). Exploring ESP learners’ self-efficacy of writing skills in IT context. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2022 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education 2022  (pp. 384-390), 16-18th September, Čačak: University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences.
 4. Krsmanović, I., Tica, L., Đorić, B., Gojgić, N. (2022). Social Presence and Satisfaction in an ESP context during Emergency Remote English Language Teaching. CIET 2022 International Conference, Valencia, Spain. https://ciet.floridauniversitaria.es/book-of-abstracts/#4 (M34)
 5. Krsmanović, I., Tica, L., Đorić, B. & Gojgić, N. (2022). Social Presence and Satisfaction in an ESP context during Emergency Remote Language Teaching. In D. Buljan Barbača & M. Miletić (Eds.). Conference Proceedings „International Conference CIET 2022“, Valencia, Spain (pp. 443-455). Split, Croatia: University of Split. ISBN: 978-953-7220-70-9 Dostupno na https://ciet.oss.unist.hr/sites/default/files/CIET%202022%20PROCEEDINGS%20FINAL.pdf
 6. Milošević, M. & Đorić, B. (2023). Rebuilding Stronger: Students' Digital Resilience in the Post-Pandemic Era. E-Learning 2023 (Proceedings). The 14th International Conference on E-Learning, (pp. 78-85), Belgrade: Metropolitan University

Радови на националним скуповима штампани у целини (М63)

 1. Ђорић, Б., Бјекић, Д. и Стојковић, М. (2022). Интеракциона укљученост универзитетских е-наставника и квалитет е-наставе у реалном времену. IV конференција предметних дидактичара Србије "Информационе технологије, неминовност и/или потреба" (стр. 65-75), Зборник радова, 19.12.2021. године, Београд: Друштво предметних дидактичара.

Радови у монографији националног значаја (М45)

 1. Ђорић, Б. (2021). Настава у условима пандемије: класификација утицајних фактора на квалитет е-наставе и перцепцију задовољства. У. С. Маринковић (ур.) Наука, настава и учење у измењеном друштвеном контексту (стр. 245-262). Ужице: Педагошки факултет: DOI 10.46793/NNU21.245DJ ISBN 978-86-6191-068-5
 2. Ђорић, Б. (2022). Анализа ефеката примене различитих платформи за учење програмирања. У. С. Маринковић (ур.) Наука, настава и учење у измењеном друштвеном контексту (стр. 179-200). Ужице: Педагошки факултет. DOI 10.46793/NOIP.179Q